Web
            Analytics
Cổ phiếu TQR - (MAI) | TQR PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-24 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 7.25
Price
0.05 (0.69%)
Day Change
Social: 31

TQR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 57%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 31
  Magic Formula Rank by ROA
91
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
91
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
434
  Price 7.25
  PBV / Sector
3.55 / 2.04
  Earning Per Share 0.31
  PE / Sector
16.62 / 85.49
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.29 / -1.90
  Average 1M Daily Value
0.11 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.14 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
38.51 / 17.58
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
37.58 / 22.44
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.97 / -13.42
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
22.45 / 8.25
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
24.67 / 9.77
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
20.85 / -6.25
GREAT
  ROE (%) / Sector
21.06 / 6.77
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
49.73 / 15.04
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-20.40 / -22.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.52 / 2.42
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.51 / 2.11
  Dividend Change Average (%) / Sector
908.76 / 267.64
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-24 05:20:02
  Symbol TQR
  Name TQR PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Financials
  Market MAI
  Listed Shares 230.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,667.50 / 1,302.12
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks