Web
            Analytics
Cổ phiếu PJW - (MAI) | PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-20 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.64
Price
-0.06 (-2.22%)
Day Change
Social: 31

PJW Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 31
  Magic Formula Rank by ROA
184
  Magic Formula Rank by ROE
184
  Magic Formula Rank by ROIC
187
  Price 2.64
  PBV / Sector
1.20 / 1.02
GREAT
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
10.65 / 19.15
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.44 / 1.31
GOOD
  Average 1M Daily Value
1.72 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.57 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.66 / 7.97
  NPM Average (%) / Sector
4.22 / 6.72
  NPM Change Average (%) / Sector
15.55 / -5.02
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.36 / 6.99
  ROA Average (%) / Sector
6.91 / 7.52
  ROA Change Average (%) / Sector
13.86 / -4.10
GOOD
  ROE (%) / Sector
11.76 / 8.73
  ROE Average (%) / Sector
11.18 / 9.31
  ROE Change Average (%) / Sector
13.28 / -15.73
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.44 / 3.98
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.47 / 4.04
  Dividend Change Average (%) / Sector
36.65 / 20.01
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-20 05:19:39
  Symbol PJW
  Name PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
  Sector Industrials >> Packaging
  Market MAI
  Listed Shares 620.70 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,675.89 / 11,029.91
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks