Web
            Analytics
Cổ phiếu KJL - (MAI) | KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-27

Stock Check  (Updated: 2024-02-28 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 7.80
Price
0.05 (0.65%)
Day Change
Social: 53

KJL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 58%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 53
  Magic Formula Rank by ROA
46
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
46
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
401
  Price 7.80
  PBV / Sector
2.93 / 1.60
  Earning Per Share 0.66
  PE / Sector
11.87 / 30.07
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.62
  Average 1M Daily Value
1.73 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.98 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 37%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.01 / 7.20
  NPM Average (%) / Sector
12.65 / 4.48
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
12.29 / 1.05
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.92 / 8.31
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.90 / 8.06
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
2.37 / 8.92
  ROE (%) / Sector
25.56 / 10.36
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
35.08 / 9.95
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-25.43 / 126.75
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.77 / 3.56
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.99 / 3.42
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.84 / 59.77
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-28 05:21:02
  Symbol KJL
  Name KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC
  Sector Industrial
  Market MAI
  Listed Shares 232.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,809.58 / 1,224.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks