Web
            Analytics
Cổ phiếu KJL - (MAI) | KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-31

Stock Check  (Updated: 2023-03-31 01:47:21)

KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 14.50
Price
-0.30 (-2.07%)
Day Change

KJL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.07 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 52
  Magic Formula Rank by ROA
176
  Magic Formula Rank by ROE
176
  Magic Formula Rank by ROIC
491
  Price 14.50
  PBV / Sector
5.84 / 2.21
  Earning Per Share 1.46
  PE / Sector
25.56 / 32.24
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -1.63
  Average 1M Daily Value
163.62 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
105.06 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 37%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.83 / 11.15
  NPM Average (%) / Sector
11.98 / 4.55
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.71 / 1.29
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
18.61 / 9.80
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.89 / 8.61
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
1.45 / -0.01
GOOD
  ROE (%) / Sector
33.71 / 14.59
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
39.85 / 10.63
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-12.27 / -0.07
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 8%
X
  Dividend (%) / Sector
2.17 / 3.29
  Dividend Average (%) / Sector
2.17 / 3.83
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.66
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-31 05:21:29
  Symbol KJL
  Name KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC
  Sector Industrial
  Market MAI
  Listed Shares 116.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,682.00 / 1,478.91
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks