Web
            Analytics
Cổ phiếu OHTL - (SET) | OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-24 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 440.00
Price
-18.00 (-3.93%)
Day Change
Social: 11

OHTL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 44%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 11
  Magic Formula Rank by ROA
500
  Magic Formula Rank by ROE
500
  Magic Formula Rank by ROIC
426
  Price 440.00
  PBV / Sector
3.21 / 1.77
  Earning Per Share 18.38
  PE / Sector
23.94 / 36.55
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.84 / 3.21
  Average 1M Daily Value
0.14 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.04 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.01 / 9.13
  NPM Average (%) / Sector
-35.12 / -14.41
  NPM Change Average (%) / Sector
58.12 / 31.54
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.73 / 4.84
  ROA Average (%) / Sector
-5.09 / -0.01
  ROA Change Average (%) / Sector
-14.27 / -187.53
  ROE (%) / Sector
14.87 / 6.45
  ROE Average (%) / Sector
-24.83 / -5.22
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.89 / 15.73
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.86
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 9.07
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 62.75
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-24 05:20:02
  Symbol OHTL
  Name OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Tourism & Leisure
  Market SET
  Listed Shares 15.10 M
  Par Value 10.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,643.03 / 29,391.55
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks