Web
            Analytics
Cổ phiếu DELTA - (SET) | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-27

Stock Check  (Updated: 2024-02-28 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 73.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 59

DELTA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 60%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
318
  Magic Formula Rank by ROE
318
  Magic Formula Rank by ROIC
268
  Price 73.75
  PBV / Sector
13.62 / 3.21
  Earning Per Share 1.48
  PE / Sector
49.94 / 20.84
  PEG or PE/Growth / Sector
0.57 / 0.49
GOOD
  Average 1M Daily Value
905.29 M
  Average 1W Daily Value
1,132.08 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.48 / 7.65
  NPM Average (%) / Sector
9.99 / 6.26
  NPM Change Average (%) / Sector
31.36 / -25.03
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
19.69 / 10.20
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
14.11 / 8.14
  ROA Change Average (%) / Sector
45.70 / 7.88
GREAT
  ROE (%) / Sector
30.15 / 14.85
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
21.60 / 12.43
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
48.64 / -28.11
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
0.61 / 2.65
  Dividend Average (%) / Sector
0.49 / 3.56
  Dividend Change Average (%) / Sector
50.44 / 26.36
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-28 05:21:02
  Symbol DELTA
  Name DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
  Sector Technology >> Electronic Components
  Market SET
  Listed Shares 12,473.82 M
  Par Value 0.10
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 919,943.94 / 132,243.89
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks