Web
 Analytics
Cổ phiếu DTAC - (SET) | TOTAL ACCESS COMMUNICATION - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-05

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

THB 42.25
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

DTAC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.12 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
992
  Magic Formula Rank by ROE
992
  Magic Formula Rank by ROIC
618
  Price 42.25
  PBV / Sector
5.59 / 4.52
  Earning Per Share 0.94
  PE / Sector
41.87 / 30.50
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.48 / -2.35
  Average 1M Daily Value
322.13 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
196.87 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.69 / 21.43
  NPM Average (%) / Sector
3.03 / 16.91
  NPM Change Average (%) / Sector
2.37 / 1.99
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.51 / 8.69
  ROA Average (%) / Sector
3.08 / 8.58
  ROA Change Average (%) / Sector
1.72 / -0.05
GOOD
  ROE (%) / Sector
12.61 / 15.89
  ROE Average (%) / Sector
10.89 / 15.88
  ROE Change Average (%) / Sector
7.42 / -0.50
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
X
  Dividend (%) / Sector
4.97 / 3.48
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.52 / 4.26
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.11 / -0.38
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolDTAC
  NameTOTAL ACCESS COMMUNICATION
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares2,367.81 M
  Par Value2.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 100,040.01 / 46,869.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks