Web
            Analytics
Cổ phiếu TOA - (SET) | TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-12-01

Stock Check  (Updated: 2023-12-02 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 21.10
Price
-0.10 (-0.47%)
Day Change
Social: 51

TOA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 51
  Magic Formula Rank by ROA
269
  Magic Formula Rank by ROE
269
  Magic Formula Rank by ROIC
221
  Price 21.10
  PBV / Sector
3.13 / 1.36
  Earning Per Share 1.00
  PE / Sector
18.52 / 13.74
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.48 / -0.57
  Average 1M Daily Value
37.22 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
27.39 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.47 / 10.14
  NPM Average (%) / Sector
11.02 / 9.56
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
7.74 / 17.33
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
15.28 / 10.61
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
14.77 / 10.21
  ROA Change Average (%) / Sector
0.11 / 9.71
  ROE (%) / Sector
17.56 / 12.74
  ROE Average (%) / Sector
17.05 / 12.98
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.24 / 17.99
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.37 / 5.05
  Dividend Average (%) / Sector
1.60 / 4.23
  Dividend Change Average (%) / Sector
27.63 / 27.50
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-02 05:20:41
  Symbol TOA
  Name TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
  Sector Property & Construction >> Construction Materials
  Market SET
  Listed Shares 2,029.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 42,811.90 / 33,599.63
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks