Web
            Analytics
Cổ phiếu WINNER - (MAI) | WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.24
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 44

WINNER Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 44%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 44
  Magic Formula Rank by ROA
543
  Magic Formula Rank by ROE
543
  Magic Formula Rank by ROIC
560
  Price 2.24
  PBV / Sector
2.23 / 4.01
  Earning Per Share 0.10
  PE / Sector
118.48 / 41.43
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.45 / 0.56
  Average 1M Daily Value
0.23 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.22 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.71 / 10.48
  NPM Average (%) / Sector
4.46 / 8.91
  NPM Change Average (%) / Sector
266.73 / 157.24
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.48 / 13.04
  ROA Average (%) / Sector
8.28 / 13.04
  ROA Change Average (%) / Sector
-10.74 / -86.38
  ROE (%) / Sector
1.79 / 14.52
  ROE Average (%) / Sector
9.48 / 14.61
  ROE Change Average (%) / Sector
-12.10 / 159.66
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.80 / 4.30
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
6.91 / 4.59
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-12.52 / 4.24
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol WINNER
  Name WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
  Sector Agro & Food Industry
  Market MAI
  Listed Shares 599.97 M
  Par Value 0.25
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,343.94 / 4,315.46
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks